ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
ផ្ទុះបុងបក ថែមលុយជូន 250$
ការចាប់រង្វាន់ពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ !! ឈ្នះជាទឹកប្រាក់រហូតដល់$288 !
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 50% សំរាប់បាល់ទាត់
ប្រម៉ូសិនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមានហ្វ្រីជូនរហូតដល់ 10$
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
សមាជិកថ្មី ដាក់ប្រាក់ $3 ថែម $5
ដាក់ប្រាក់ $3 ថែម $0.5
ដាក់ប្រាក់ $10 ថែម $2
ដាក់ប្រាក់ $50 ថែម $10
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% 
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 0.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.25% (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ដាក់ប្រាក់ 10$ ដល់ 50$ ហ្វ្រី 2$ ភ្នាល់បាល់
ដាក់ប្រាក់ 100$ ដល់ 499$ ហ្វ្រី 5$ ភ្នាល់បាល់
ដាក់ប្រាក់ 500$ ដល់ 1,000$ ហ្វ្រី 10$ ភ្នាល់បាល់